داستانهای زندگی

داستانهای قرآنی و اخلاقی

حضرت یونس

یونس

یونس از فرزند زادگا ن هود پیغمبر بود واز جانب مادراز بنی اسرائیل بود حق تعالی اورا فرستاده بر قومی که از ثموریان  جدا شده بو دند وعدد ایشان  صد هزار یا بیشتر بود یونس چهل سا ل در میان قوم  بود و مردم  را به یگانه پرستی دعوت مرکر د اما قو م می گفتند اگر ما را پاره پاره کنی به خدای نادیده ایما ن نمی آوریم  ؟

یونس می گفت خدا ی یگانه رااز آثار قدرتش توان دید که  رحمتش برای مومنان  وعذابش بر کافران ومشرکان است ؟

ومردم یونس را انکار می کردند واورا می آزردند وبه راه راست نمی آمدند وقوم وی بت پرست بودند اما ظالم  نبودند ؟

چون  صبر یونس تما  م شد ایشان را وعده عذاب دادو بر ایشان غضب کرد وقوم کفتند باشد تا ببینیم ؟

 چون  هنگام  عذاب نزدیک  شد  یونس ازمیان ایشان به قهر بیرون رفت ؟

وبه  کشتی سوارشد  تا از دریا بگذرد واز قوم ناسپا س دور شود

درکشتی جماعتی  بودند که صلاح حال یونس پی بردند ؟

وچون کشتی به میان دریا رسید نهنگی راه رابرکشتی ببست ونیم غر ق شدن کشتی بود ؟

ناخدا گفت  چاره نیست لا کسی را به دهان این ماهی بیندازیم   

که اوگرسنه است  ؟

قرعه کشیدند   وقرعه بنام یونس افتاد 

همراهان گفتند یونس پیر مردی صالح و عابد است بار دیگر قرعه کشیدند  به یونس افتاد ؟

باردیگر قرعه را تجد ید کردند همچنین  نام یونس درآمد؟

ناخدا  گفت دراین کار رازی هست اگر این مرد گناهی نداشت  چندین بار قر عه بنام  اونمی  افتاد ؟

یونس را به دریا انداختند و نهنگ اورابلعید؟ 

در این  هنگام یونس به خدا نالید واندیشید که شاید چون بر آزار قوم صبر نکرده به غرق مبتلاشده عهد کرد که اگر نجات یابد دو باره به نزد قوم بر گرددوبا ایشان مداراکند وبکوشد تا ایشان راهدایت کند ؟

وچنان شد که خدا یو نس را مهلت  داد وبه ماهی فرمان  داد او را به ساحل برساند ؟

در همین  احوال عذاب آسمانی اندک اندک به قوم یونس نزدیک می شد ومو منان   به گمراهان پند دادند وایشان چون عذاب خدا را اشکار دیدند از بت پرستی توبه کردند ویاد یونس را تازه کردند که به او ایمان بیاورند وعذاب از سر ایشان رفع شد ؟

قوم یو نس تنها قومی بودند که از عذاب رسیده جا  ن  بدر بردند ؟

آنگاه یونس باعز م جزم به هدایت قوم باز گشت و آثار پشیمانی در ایشان دید و قومش عاقبت به خیر شدند ؟

این بود داستان یونس که ماهی اورا بلعید واو در شکم ماهی به حکم پر وردگار زنده ماند ودنیا بر گشت ؟

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم شهریور ۱۳۸۶ساعت 22:23  توسط رسول میلانی   |